Sharad Purnima Program Office Centre, Jodhpur – शरद पूर्णिमा कार्यक्रम कार्यालय केन्द्र, जोधपुर